มาตรฐานการคัดเลือก เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา มีความรู้ความสามารถในงานเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ทำให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนี้ กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสารโดยทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

หลักการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ที่ควรรู้

  1. ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค ควรมีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข และระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติในเรื่องบทบาท
  2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ การรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรมีการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ จริงจังและสามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา ที่มีความเสี่ยงสูงที่เหมาะสม การดำเนินงานในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีเป็นบทบาทเฉพาะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  3. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการการตรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความไม่มั่นใจในเรื่องความรู้ เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ความสามารถ และปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็น ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ความเห็นหรือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตยา ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์
  4. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ประกันคุณภาพได้สร้างระบบคุณภาพและมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ มีเครื่องมือในการขึ้นรูปให้เหมาะกับงานที่ออกแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและควบคุมวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิต ส่วนเสริมมาให้ใช้มากมาย สำหรับการออกแบบ การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องจักร เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ให้เลือกโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ถูกด้าน เพราะจะทำให้การออกแบบโมเดล ขบวนการผลิต วิธีวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบมากมาย ตัวโปรแกรมเหมาะสำหรับงาน การติดตามความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่าย
  5. จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เหมาะกับนักออกแบบที่ชอบสมการและการคำนวน มีการจัดการกับการเบี่ยงเบนในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจติดตามด้านคุณภาพ ทำงานในด้านออกแบบและวิศวกรรม การให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของลูกค้า อีกหนึ่งตัวที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านนี้เช่นกัน ซึ่งทำให้ระบบคุณภาพโดยรวมมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบและวิศกรรมมาให้ได้ลองกัน มุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพต่อไป เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล งานด้านการบริการ
  6. ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างหรือทางวิศวกรรม สร้างความพึงพอใจความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทางอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้มาก ความพร้อมของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความสมเหตุผลและปลอดภัย องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยได้พัฒนาความรู้ความสามารถ การวิเคราะห์ใบสั่งยาเพื่อความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร การฝึกอบรม สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งการนำเทคนิคในการบริหารจัดการเข้ามาใช้

ประมวลแนวคิดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและตระหนักในหน้าที่อันสำคัญของตนเอง ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนชาวไทย เหตุการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา ที่จะช่วยให้ประชาชนได้มียาดีมีคุณภาพไว้ใช้อย่างมั่นใจ งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ ในการดำเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน จึงมิได้มุ่งหวังกำไรเป็นหลัก การผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมหลายรายการเป็นการผลิตยาเพื่อสังคมอย่างแท้จริง