หางานราชการ กับข้าราชการที่ดี …!!!

ปัจจุบัน จรรยาข้าราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 78 กำหนดว่าข้าราชพลเรือนสามัญ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ในเรื่อง การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

จรรยาของข้าราชการ คาดว่ามีตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนหลักฐานสำคัญของจรรยาข้าราชการพลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีการเขียนไว้ในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น ราชาธิราช ที่กำหนดคุณสมบัติของข้าราชการในโอวาทข้าราชบริพาร การพิชัยสงครามและราชวัตร เพื่อให้ข้าราชการสมัยนั้น มีความซื่อสัตย์สุจริตและไหวพริบปฏิภาณ การเตรียมพร้อมในการสู้รบกับข้าศึกศัตรู และการปูนบำเหน็จให้แก่ข้าราชการ ทหาร ที่มีความชอบด้วยอามิสหรือถ้อยคำไพเราะ เพื่อให้มีกำลังใจ

ข้าราชการที่ดี นอกจากจะยึดหลักจรรยาข้าราชการที่กำหนดไว้ใน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แล้ว ยังควรน้อมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝ่าย จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกันสมัครสมานร่วมมือร่วมคิดกัน ให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลพึงประสงค์ สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน”

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางานราชการ ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน หางานราชการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดต่อราชการ

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา – มีประสบการณ์ด้านรการติดต่อประสานงาน หรือจัดการเอกสารราชการ 1-3 ปี – จัดทำเอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อหน่วยงานราชการทั้งหมด – ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า – ออกตรวจสถานที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเพื่อตรวจสถานที่

รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารจากทุกโรงงาน และสาขา รวมทั้งสำนักงานใหญ่ ที่ให้จัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน

อัตรา/เงินเดือน : 1 อัตรา / เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32, ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-783-9097 อัพเดทเมื่อวันที่ 30/01/2562

2. กรมศุล กระทรวงต่างประเทศ ( แจ้งวัฒนะ) รับสมัครพนักงาน หางานราชการ/วิศวกรไฟฟ้า (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป – การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้า (กว.) – มีความรู้ด้านไอทีและคอมพิวเตอร์- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินราคาได้ – มีภาวะผู้นำ กระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี – สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/เงินเดือน : 2 อัตรา / เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : กรมศุล กระทรวงต่างประเทศ 123 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 02 572 8442 อัพเดทเมื่อวันที่ 05/01/2562

3. มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงาน หางานราชการ/นักวิเทศสัมพันธ์ (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – ผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 – หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และสามารถความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักในการให้บริการ  อัตรา/เงินเดือน : 1 อัตรา / เงินเดือน 19,500 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร : ไม่ระบุ อัพเดทเมื่อวันที่ 13/12/2561